MẪU VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG

VĂN BẢN-QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

  • Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Quy định về đào tạo thường xuyên)
  • Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp)
  • Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Quy định mẫu phôi Chứng chỉ sơ cấp – Bản sao chứng chỉ sơ cấp – Chứng chỉ đào tạo thường xuyên)
  • Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Liên kết đào tạo với đơn vị phối hợp liên kết đào tạo trung cấp, cao đẳng, chứng chỉ sơ cấp)